Home // Produkte

Kunststoffe

LDPE Polyethylen niedriger Dichte
LLDPE Lineares Polyethylen niedriger Dichte
MDPE Polyethylen mittlerer Dichte
HDPE Polyethylen hoher Dichte
CPE Chloriertes Polyethylen
PP Polypropylen
GPPS Standart-Polystyrol
HIPS Hochschlagzähes Polystyrol
EPS Schaum (-expansiertes) Polystyrol
EVA Ethylenvinylazetat
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
PVC Polyvinylchlorid
POM Polyoxymethylen
- Nylon
PMMA Polymethylmethacrylat
PPO Polyphenylenoxid
PBT Polybutylenterepthalat
PET Polyetylenterepthalat
TPE Thermoplastisches Elastomer
TPV Thermoplastisches Vulcanisat
TPU Thermoplastisches Polyurethan
- Ionomer